Historia

W roku 1993 doszło do spotkania Fundacji Barka z przedstawicielami kopenhaskiej Szkoły Kofoeda. Wynikiem tego spotkania było uruchomienie programu nazwanego „Szkołą Barki”. Od 1996 roku, gdy teren po firmie „Elektromet” przy ulicy Św. Wincentego został bezpłatnie użyczony Fundacji „Barka” przez Urząd Miasta Poznania – „Szkoła Barki” mogła go stopniowo przystosować do wymagań swojego programu. Uruchomiono 10 warsztatów, codziennie odbywały się zajęcia edukacji ogólnej, spotkania grup wsparcia i samokształceniowych.

Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej powstało w październiku 2003 roku, jako kontynuator idei zapoczątkowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”. Realizuje działania w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezdomnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne i długotrwale bezrobotnych). Celem działalności Stowarzyszenia jest także reintegracja społeczna i zawodowa wspomnianych grup poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, inicjowanie i wspieranie grup wsparcia oraz powstających spółdzielni socjalnych. Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zdobywają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy u pracodawcy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej.

W dniu 1 września 2004 roku w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 6/9 odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego budynku nowej Szkoły Barki im. H. Ch. Kofoeda – dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych.

Budynek powstał dzięki zaangażowaniu Fundacji im. Grete Mikaelsen Na Rzecz Wsparcia Bezdomnych Rodzin w Polsce oraz Fundacji VELUX i innych duńskich i polskich sponsorów.

Nowy budynek szkoły był pierwszym z kompleksu budynków, których budowę zaplanowano. Obecnie prowadzona jest budowa następnych dwóch budynków. Otwarcie budynku zainaugurowało proces uczenia ustawicznego w Polsce, posłużyło do utworzenia modelowego Centrum Integracji Społecznej dającego szanse na pracę w spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i na wolnym rynku osobom o niskich kwalifikacjach.

W uroczystości wzięli udział: Ambasador Królestwa Danii w Polsce pan Laurids Mikaelsen, Wice-Premier R.P. prof. Jerzy Hausner, pani Grete Mikaelsen Przewodnicząca Rady Fundacji Prywatnej Pomocy Duńskiej dla Bezdomnych Rodzin w Polsce Grete Mikaelsen, Przewodniczący Fundacji VELUX prof. Christian Gram, przedstawiciele władz lokalnych i wielu innych znamienitych gości.

Nowy budynek przeznaczony jest na działalność Centrum Integracji Społecznej (CIS), Szkoły Animacji Socjalnej (SAS) oraz kursy, wykłady, seminaria i konferencje.